درگيري در ترکمنصحرا
صحنه هائي از مقاومت مردم قهرمان اوقي دپه (ترکمنصحرا) در برابر غاصبان زمين ترکمن ها در ميان شليک گلوله و گاز اشک آور و باتوم هائي که بر پيکر نحيف زنان و پيرمردان فرود آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درگيري در شمال گنبد کاووس  (اوقي دپه)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلاش يگان هاي ويژه در سرکوب مردم با گاز اشک آور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کودک ترکمن و پوکه هاي خالي گلوله هاي شليک شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقاومت مردم در مقابل هجوم يگان هاي ويژه ضد شورش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پيرمرد زخمي : عبدالحليم گوک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرکوب وحشيانه ترکمن ها توسط نيروهاي يگان ويژه ضد شورش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرد زخمي از ناحيه سينه: ستار آق آتاباي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملا رحمان امام جماعت : زخمي از ناحيه گوش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زن زخمي: آمانگول گوک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرد ترکمن زخمي از ناحيه پس گردن: ستار عاقبتي
 
 
نيروهاي يگان ويژه ضد شورش جمهوري اسلامي ايران با مقاومت شديد مردم ترکمن سرانجام مجبور  به عقب نشيني شدند.

 

turkmensahra.org